Imieniny: Lidii, Ernesta

INFO

W dniu dzisiejszym, na terenie Cementowni Kujawy odbyła się sesja dialogu społecznego, na której przedstawiciele i eksperci Lafarge odpowiedzieli na zgłoszone przez reprezentantów lokalnych organizacji potrzeby. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele samorządu, szkół, stowarzyszeń i organizacji działających na ich terenie. Przy okazji spotkania odbyło się uroczyste odsłonięcie ekologicznego muralu, który powstał w ramach konkursu Lafarge i Geocycle.

fot. Goniec PałuckiLafarge w Polsce prowadzi działania, będące odpowiedzią na konkretne potrzeby lokalnych społeczności mieszkających w bliskim sąsiedztwie zakładów, takich jak Cementownia Kujawy oraz Zakład Górniczy Kujawy. Tegoroczne spotkanie odbyło się 9 września 2022 roku w Bielawach na terenie cementowni i było kolejną sesją w ramach dialogu społecznego.

Skuteczne działanie na rzecz pozytywnych przemian nie byłoby możliwe bez dialogu społecznego z naszymi interesariuszami, podczas którego w sposób transparentny i komunikatywny wysłuchujemy ich wniosków, a następnie odpowiadamy na zgłoszone potrzeby. Bardzo nam zależy na tym, aby wspierać nasze lokalne społeczności i wspólnie wypracowywać rozwiązania, które będą przyczyniały się do ich rozwoju - mówi Marek Michalski, Dyrektor Cementowni Kujawy.


Odpowiadanie na potrzeby

Firma odpowiedziała na dwanaście potrzeb zgłoszonych przez mieszkańców w ciągu roku w obszarach, takich jak bezpieczeństwo i zdrowie, edukacja i zatrudnienie, środowisko oraz infrastruktura. W obszarze zdrowia Lafarge wsparł lokalne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, wymieniając sprzęt do szybkiego i precyzyjnego reagowania, sfinansował zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP, a także zakupił defibrylator AED dla studentów Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Inowrocławiu. Firma także zadeklarowała zakup specjalistycznego ubrania strażackiego dla jednostki OSP Mamlicz oraz automatykę bramy wjazdowej dla OSP Piechcin.

W obszarze edukacji zakład wsparł jednostki straży pożarnej, Regionalną Orkiestrę Kujawy, Koło Gospodyń Wiejskich w Piechcinie oraz Bibliotekę Miejską w Barcinie poprzez sfinansowanie zakupu niezbędnych artykułów i materiałów dydaktycznych. Firma także wyposażyła salę Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Inowrocławiu.

Z racji tego, że ochrona środowiska jest jednym z elementów strategii Lafarge, firma ciągle podejmuje działania mające na celu zapobieganie uciążliwości dla otoczenia, stosując w tym celu najlepsze dostępne techniki. W 2021 r. zakład przeprowadził rekultywację techniczną wyrobisk po eksploatacji żwiru w miejscowości Wojdal, gdzie zostało zrewitalizowane ok. 5 ha powierzchni przy użyciu około 160 tys. m3 mas ziemnych. Firma prowadzi również regularne nasadzenia kompensacyjne w sąsiednich miejscowościach, włącza się w akcje sprzątania terenów wokół zakładów oraz prowadzi segregację odpadów.

W obszarze infrastruktury Lafarge zapewnia samorządom wsparcie doradczo-techniczne oraz materiałowe. Kruszywo oraz materiał nienormowany wydobywane w Zakładzie Górniczym Kujawy regularnie trafiają do lokalnych projektów infrastrukturalnych. Wśród projektów, które zostały zaakceptowane do realizacji przy wsparciu Lafarge są: dofinansowanie prac związanych z wykonaniem postumentu oraz nasadzeniem drzew w Wojdalu, oraz instalacji oświetlenia drogi rowerowej w miejscowości Krotoszyn, przekazanie kruszywa na utwardzenie dróg rowerowych w Nadleśnictwie Gołąbki, a także likwidacja starego boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Niepublicznych w Piechcinie. Każdego roku zakład przeznacza wiele ton kruszywa na lokalną infrastrukturę i nadal zamierza przekazywać kruszywo na remonty i utwardzenie lokalnych dróg.

Wsparcie inicjatyw lokalnych społeczności

Dzięki programowi „Wspólnie dla Regionu” Fundacji Lafarge Wspólnie, społeczności z okolic zakładów Lafarge już czwarty rok z rzędu otrzymują granty umożliwiające im przeprowadzanie cennych inicjatyw. W roku 2021 dzięki programowi dokonano m.in. rewitalizacji boiska i remontu szatni LKS Promień Szczepanowo, remontu świetlicy wiejskiej w Krotoszynie, stworzono ścieżkę rowerową w Dąbrowie.

W naszych inicjatywach skupiamy się na tym, aby pomagać mądrze i odpowiedzialnie, wsłuchując się w potrzeby samych zainteresowanych. Cel, jaki nam przyświeca, to edukowanie, inspirowanie i zmiana otoczenia, aby tworzyć lepsze warunki życia - mówi Zuzanna Tkacz, Specjalista ds. projektów Fundacji Lafarge WSPÓLNIE.
Wsparcie dla poszkodowanych na skutek wojny

W obliczu trwającego konfliktu zbrojnego w Ukrainie Lafarge za pośrednictwem Fundacji Lafarge WSPÓLNIE przekazał wsparcie finansowe w kwocie 1 mln złotych na rzecz organizacji humanitarnych. Obecnie zostało przekazane już 0,5 mln złotych na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Polskiej Akcji Humanitarnej. Pracownicy Cementowni i Zakładu Górniczego Kujawy włączyli się w liczne zbiórki żywności oraz środków pierwszej potrzeby dla uchodźców wojennych, a firma wsparła inicjatywę przekazania pomocy dla ukraińskiego miasta Bursztyn – miasta partnerskiego Barcina. Zakłady gościli również młodzież z ukraińskiego miasta, która odwiedziła Kujawy w ramach międzynarodowych kolonii organizowanych przez miasto i gminę Barcin.

 

„Ekomural” - symbol zrównoważonego rozwoju, wspierający ideę dialogu społecznego

Przy okazji sesji dialogu społecznego odbyło się uroczyste odsłonięcie muralu zaprojektowanego przez artystę wyłonionego przez pracowników w toku lokalnego konkursu „Eco Mural”. Autorem kreatywnego projektu jest architekt Daniel Celek, absolwent Politechniki Wrocławskiej i Technische Universität Dresden w Niemczech. Zadaniem artystów biorących udział w konkursie było zobrazowanie w nieszablonowy sposób zagadnienia z zakresu zrównoważonego rozwoju oraz szeroko pojętej troski o środowisko. Zwycięski mural został wybrany w głosowaniu przez pracowników Lafarge i ozdobił jedną ze ścian Zakładu Produkcji Paliw Alternatywnych na terytorium Cementowni Kujawy w Bielawach. Do stworzenia murala użyto specjalnych ekofarb KNOxOUT, które pozwalają na pochłonięcie 0,1 kg NOx (tlenków azotu) dziennie. Z jednej strony konkurs na ekomural, pomaga popularyzować działania Lafarge i Geocycle realizowane w obszarze gospodarki obiegu zamkniętego i produkcji niskoemisyjnych materiałów budowlanych, z drugiej – stanowi formę wsparcia dla utalentowanych artystów.

 

REKLAMA
AUTOPROMOCJA