Czyste niebo

-2°C

Żnin

Czyste niebo

Wilgotność: 79%

Wiatr: 25.75 km/h

  • 03 Sty 2019

    Śnieg 0°C -3°C

  • 04 Sty 2019

    Pochmurno 2°C -2°C

Imieniny: Viktoryna, Helmuta

INFO
AUTOPROMOCJA

W piątek, 27 grudnia br. Radni Rady Miejskiej obradowali podczas Sesji Rady Miasta nad przyjęciem budżetu Gminy na 2020 rok. Poparli go Radni Burmistrza.W propozycji do budżetu na 2020 rok wpisano ponad 60 inwestycji. Jak stwierdził Radny Dariusz Kaźmierczak, zadania te ważne i istotne dla mieszkańców, są mało ambitne.

Zaszczepiłem w Panu nowoczesne myślenie co do inwestycji, które już teraz Pan kończy. Teraz Pan nie pokazał żadnej drogi rozwoju, nie ma Pan swojego pomysłu. Ten projekt, który Pan pokazał to jest poziom naczelnika z wydziału inwestycyjnego- mówił Radny Dariusz Kaźmierczak.

Dariusz Kaźmierczak, Radny Rady Miejskiej w ŻninieW budżecie gminy Żnin na 2020 rok ustalono łączną kwotę wydatków w wysokości 119 167 964,44 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 101 526 325,42 zł, wydatki majątkowe w wysokości 17 641 639,02 zł.

Jakie inwestycje w 2020?

W budżecie Gminy Żnin na rok 2020 zarezerwowano środki na przygotowanie dokumentacji na budowę boiska do siatkówki plażowej nad Jeziorem Żnińskim Małym oraz  na opracowanie koncepcji odtworzenia plaży nad Jeziorem Żnińskim Dużym przy ul. Mickiewicza 60 w Żninie.

Ponadto zaplanowano m.in.

- Budowę łącznika pomiędzy ulicami Szpitalną i Dąbrowskiego
- Przebudowę drogi gminnej ul. Wierzbowa w Bożejewiczkach
- Przebudowę drogi wewnętrznej w Brzyskorzystewku
- Przebudowę drogi gminnej w Skarbienicach
- Budowę parkingu na ulicy Tysiąclecia 8 w Żninie
- Budowę chodnika przy ul. Powstańców Wlkp w Żninie
- Przebudowę ulicy Czarnieckiego w Żninie
- Budowę chodnika przy drodze gminnej w Brzyskorzystwi
- Zakup i montaż wiaty przystankowej w Jadownikach Rycerskich oraz w Kierzkowie
- Budowę chodnika przy drodze gminnej Rydlewo – Żnin oraz Sarbinowo – Jaroszewo obręb Sarbinowo i w Sobiejuchach
- Odtworzenie dokumentacji projektowej na realizację zadania „Odtworzenie kładki wzdłuż rzeki Gąsawka pod mostem kolejowym przy ulicy Dworcowej w Żninie
- Budowę systemu roweru gminnego i ścieżki rowerowej na odcinku Żnin- Jaroszewo
- Rozbudowę remizy OSP w Cerekwicy
- Zagospodarowanie terenu zieleni między ulicami Kościuszki i Sienkiewicza w Żninie
- Dotację celową dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu gminy Żnin
- Budowę punktów oświetleniowych w Dochanowie, Jadownikach Rycerskich, Białożewieni
- Budowę grzybków w Cerekwicy i Bożejewiczkach
- Zakup samochodu dostawczego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu Żnin
- Budowę siłowni plenerowych i placów zabaw w ramach funduszu sołeckiego

Najdroższą inwestycją w 2020 roku będzie przebudowa ul. 700-lecia w Żninie etap II, na którą w budżecie zarezerwowano kwotę 5 252 246, 03 zł

W prowizorium budżetowym znalazły się również takie inwestycje jak: budowa ulicy Bocznej w Żninie, współfinansowanie razem z Powiatem Żnińskim budowy chodnika w Wenecji oraz przebudowę drogi gminnej w Podgórzynie. Niestety te inwestycje zostały zdjęte z planu budżetu.

Przebudowa drogi gminnej w Podgórzynie. To zadanie nie będzie realizowane w 2020 roku. Tutaj propozycja finansowania tego zadania była z obligacji, natomiast dokonaliśmy analizy technicznej i możliwości realizacji tego zadania w 2020. Uznaliśmy, że skoro w Podgórzynie w ciągu tej drogi wszedł WiK z inwestycją i właściwie też Prezes musiałby wróżyć kiedy z placu budowy zejdą, uznaliśmy, że być może nie starczy nam czasu w 2020 aby tą inwestycję zrealizować.

Robert Luchowski, Burmistrz Żnina

W kontekście inwestycji na ulicy Bocznej w Żninie i budowy drogi gminnej Wójcin - Wolice

Uznaliśmy, że konieczne jest odprowadzenie wód opadowych z tej drogi. Nie chcemy przebudowywać tej drogi w ten sposób, aby część domów była zalewana. W związku z tym w roku 2020 będziemy opracowywać projekt odprowadzania wód z ulicy Bocznej w ulicę Pałucką. Proszę żeby mieszkańcy ulicy Pałuckiej nie byli tym zaniepokojeni. W projekcie budżetu zaplanowano przebudowę drogi gminnej Wójcin – Wolice w miejscowości Wójcin. Dokonaliśmy szczegółowej analizy tego zadania. Ponieważ to zadanie miało być dofinansowane z tytułu wyłączeń z gruntów rolnych. Oceniając szansę przy składaniu tej propozycji do oceny wniosku, określiliśmy te szanse na znikome. W trybie pilnym zaproponowaliśmy rozwiązanie zamienne i zaproponowaliśmy przebudowę drogi Białożewin – Podgórzyn, od boiska przez cały Białożewin, aż do wylotu drogi Żnin – Gąsawa.

Robert Luchowski, Burmistrz ŻninaNa Sesji Rady Gminy Żnin z dnia 6 grudnia Radni Rady miejskiej nie zgodzili się na podniesienie podatków mieszkańcom Gminy Żnin. Między innymi z tego powodu zaproponowano autopoprawki do budżetu na 2020, o których mówiła Skarbnik Gminy Żnin Aleksandra Szpek. Zmniejszono dochody z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób prawnych o 35 567,00zł i od osób fizycznych na kwotę 136 641,00zł. Wynika to z wcześniej podjętej uchwały. Zmniejszono podatek od nieruchomości od osób prawnych o 104 70,00 zł oraz od fizycznych o 136 tysięcy złotych. Do planu dochodów wprowadzono dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 39 185,27zł na dofinansowanie zadania usuwania azbestu z terenu gminy Żnin oraz  wprowadzono dotację z NFOŚiGW w wysokości 50 tys zł. na dofinansowanie strategii elektromobilności gminy Żnin. Również zrezygnowano z realizacji zadań inwestycyjnych.

W wyniku proponowanych autopoprawek budżet wygląda następująco: łączna kwota dochodów budżetu na rok 2020 wynosi 108 295 194,47 zł,  w tym kwota dochodów bieżących  104 558 413,46 zł , w tym dochody majątkowe 3 736 781,01. Łączna kwota wydatków wynosi 117 155 448,28 zł, w tym wydatki bieżące 101 526 325,42 zł, wydatki majątkowe 15 629 122,86 zł. Po poprawkach deficyt budżetowy wynosi 8 860 253,81.

Mam nadzieję, że choć w części udało mi się zrealizować Państwa oczekiwania co do budżetu. Chcę podziękować za ocenę merytoryczną tego budżetu. Gdybym nie słuchał co Państwo do mnie mówią, nie było by żadnych autopoprawek. One są, czyli to wskazuje, że współpraca między nami się odbywa. Proszę wysoką radę o przyjęcie tego budżetu

Robert Luchowski, Burmistrz Żnina

Budżet został również poddany ocenie do Regionalnej Izby Obrachunkowej, która stwierdziła, że projekt budżetu gminy Żnin na rok 2020 został opracowany szczegółowo i ma on odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Analiza prowizorium wskazuje, że Burmistrz uwzględnił źródła dochodów własnych, wzrost kosztów i utrzymania urzędu. Budżet został zaopiniowany pozytywnie.

Komisja Budżetu i Gospodarki po przeprowadzonej analizie i dyskusji skierowała do Burmistrza Żnina wniosek o  dokonanie obniżenia kwoty długu z 34 716 583,65zł  na koniec 2020 do około 29 500,00 zł,; realizację i dokończenie inwestycji już rozpoczętych oraz tych, na które są uzyskane dofinansowania zewnętrzne. Ponadto Komisja Budżetu zaproponowała likwidację papierowej wersji gazety „ŻniniOK”, której roczny koszt wydania to ponad 45 000,00 zł i wprowadzić jej wersję elektroniczną, oraz pozostawić dotację dla szkół niepublicznych na poziomie 103 procent. Komisja nie wyraziła jednoznacznej opinii budżetu na 2020 rok.

Podczas dyskusji Radna Maria Błońska zwróciła uwagę że prezentowany budżet na rok 2020 nie jest budżetem rozwojowym. Stwierdziła, że rozpoczyna się spłacanie pożyczek, nowymi pożyczkami.

Przedstawił nam Pan budżet rozwojowy, inwestycyjny. Z tego wynika, że nasza gmina jest płynąca mlekiem, pachnąca miodem. Rok 2019 zamkniemy deficytem w wysokości 10, 7 mln. W tym emisja obligacji 8 mln i wolne środki 2 mln z 2018 roku to też obligacje. Deficyt pokrywamy obligacjami , to znaczy kredytem. Dochody to jest 10, 8 mln zł, wydatki 117 mln zł. Deficyt ponad 8 mln 800zł pokryty emisjami, a więc kredytem. Okazuje się, że kredytu będzie więcej, około 10 mln 800zł. Ponieważ planuje się spłacanie kredytów kredytem. Nie przekonuje mnie budżet anty inwestycyjny i anty rozwojowy. W dzisiejszych czasach gminy, które nie pozyskują dofinansowania zewnętrznego cofają się, a w Żninie jest bardzo mały wkład zewnętrzy. Poprzez nieudolną politykę Burmistrza zatrzymuje się rozwój gminy Żnin na 12 lat.

Maria Błońska, Radna Rady Miejskiej w Żninie

Radny Dariusz Kaźmierczak zwrócił uwagę na wiele aspektów, z którymi Burmistrz jak i Rada Gminy Żnin będą musieli zmierzyć się nie tylko w roku 2020 , ale też w nadchodzących latach.

Pierwszy raz w historii mamy taką sytuację, że najważniejsza komisja, komisja budżetu raz wypracowała negatywną opinię co do budżetu, a w ostatecznej kwestii nie wypracowała wcale stanowiska, nie ma akceptacji najważniejszej komisji. Zaszczepiłem w Panu nowoczesne myślenie co do inwestycji, które już teraz Pan kończy. Teraz Pan nie pokazał żadnej drogi rozwoju, nie ma Pan swojego pomysłu. Ten projekt, który Pan pokazał to jest poziom naczelnika z wydziału inwestycyjnego. Przykro mi za to jak mnie Pan potraktował i sołtysów skreśleniem wniosków do budżetu. Nie ma świetlicy w Dobrylewie, Uścikowie, Wilczkowie, Kaczkówku. Nie ma się gdzie spotykać. Centrum miasta - nie ma kanalizacji od Towarowej do ulicy Zamkniętej. Pan Burmistrz i Pani Skarbnik zapomnieliście o Novago. Mamy 600 tsys zł długu względem Novago. Sprawa jest w sądzie. Może się okazać, że będziemy mieć mln złotych braku. Arche – podatek od nieruchomości nie jest uwzględniony, a po 3 latach Arche powinno ten podatek uiszczać.

Dariusz Kaźmierczak, Radny Rady Miejskiej w Żninie


Podczas głosowania nad przyjęcie budżetu na 2020 rok 12 radnych poparło budżet. Byli to:  Dariusz Smarul, Sławomir Ryś, Jacek Orzechowski, Alicja Ochudło – Salamon, Bernard Starczewski, Grzegorz Wesołek, Idzi Mądry, Sławomir Kujawa, Grzegorz Koziełek, Kazimierz Jańczak, Elżbieta Gogola, Leszek Kowalski.

Od głosu wstrzymali się: Andrzej Kurek, Halina Krygier, Olga Berdysz

Przeciwni byli: Maria Błońska, Jerzy Krynicki, Robert Szafrański, Aleksandra Nowakowska, Piotr Ostrowski.

Poprosiliśmy o komentarz w sprawie budżetu na 2020 rok dr Marka Gałązkę, byłego doradcę Burmistrza Żnina Roberta Luchowskiego ds. ekonomicznych.

Z ekonomicznego punktu widzenia uchwalony budżet gminy Żnin na 2020 r. jest budżetem bardzo ryzykownym, naiwnym i oderwanym od cyklu koniunkturalnego w gospodarce. Dziura w tym budżecie ma wynieść ok. 9 milionów zł. Po raz czwarty z rzędu budżet zamknie się deficytem. Będzie to skutkować rekordowym zadłużeniem gminy na ok. 30 milionów zł, co będzie mocno rzutować na zarządzanie finansami w kolejnych latach. Taki deficyt byłby do zaakceptowania, gdyby w budżecie pojawiły się inwestycje, które przyniosą w przyszłości istotne dochody dla gminy. Niestety 90% z zaplanowanych inwestycji, to drobne i często wieloetapowe inwestycje, w dużej mierze ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb radnych myślących bardziej w kategoriach własnego okręgu wyborczego aniżeli gminy jako całości. Wieloetapowość i konieczność ich kontynuacji w świetle prognozowanego istotnego wzrostu cen środków produkcji każe mi myśleć, że wydatki na nie będą wyższe niż się planuje. Niepokojące jest także to, że do 2032 r. zaplanowano wyprzedaż majątku gminy na kwotę ok. 8 milionów zł, a jest to przecież pozbywanie się przyszłych dochodów dla gminy z tytułu posiadania tych aktywów. W mojej ocenie wyprzedaż ta podyktowana jest jednak potrzebą poprawy ustawowych limitów obsługi zadłużenia, a nie racjonalnością ekonomiczną. Uchwalenie budżetu z takim zadłużeniem w świetle zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej ma skutkować koniecznością wygenerowania nadwyżki w budżecie. I to w każdym z kolejnych 12 lat na poziomie ok. 3 milionów zł! Jest to nie tylko nierealne, ale również bardzo niekorzystne w kontekście nadchodzącego wielkimi krokami spowolnienia gospodarczego. Jeśli burmistrz chce zmienić zarządzanie finansami z niemalże ( w okresie mojej pracy dla gminy były nadwyżki) ustawicznego deficytu na permanentną nadwyżkę, musi to oznaczać, że podatki i opłaty w przyszłości wzrosną, no chyba, że temat likwidacji szkół wiejskich i innych inicjatyw niestety powróci. A jakoś wielkiej determinacji pana Luchowskiego w oszczędzaniu nadal nie widać. A szkoda, bo w tym budżecie jest mnóstwo obszarów do cięcia wydatków, i to bez żadnego uszczerbku na jakości realizowanych zadań przez gminę. Włodarz myślący długofalowo i ekonomicznie dociska pasa w finansach przed spowolnieniem gospodarczym, a nie tylko w jego trakcie. Zamiast stworzyć sobie furtkę dla wspomagania przedsiębiorców w fazie dekoniunktury, restrykcyjną polityką fiskalną można ich po prostu dobić. Twarde powoływanie się na opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie budżetu nie jest do końca właściwe. Jest to opinia przede wszystkim o charakterze formalnym (poprawność konstrukcji budżetu, WPFu, spełnienia ustawowych reguł i limitów zadłużenia, itp.), a nie wszechstronna analiza ekonomiczna. W gminie Żnin nadal dominują układy polityczne, a racjonalności ekonomicznej z wizją jest z roku na roku coraz mniej. I niestety dzieje się już tak, że zamiast zarządzać długiem, to on zaczyna rządzić nami… Jestem przekonany, że w gminie można byłoby zrobić więcej i lepiej. I to na zdrowszych istotnie fundamentach finansowych.

dr Marek Gałązka

 

Cytat dnia

PRZECZYTAJ UWAŻNIE

 

 

 

KORONAWIRUS WE WŁOSZECH. WYWIAD Z MARTĄ KURDYKOWSKĄ

Od 10 marca br. cały kraj został objęty kwarantanną. Mieszkańcy mogą wychodzić z domów tylko w uzasadnionych przypadkach. Jak teraz wygląda sytuacja w Italii? O tym rozmawialiśmy z Martą Kurdykowską, Pałuczanką, która mieszka we Włoszech.

AUTOPROMOCJA