Czyste niebo

-2°C

Żnin

Czyste niebo

Wilgotność: 79%

Wiatr: 25.75 km/h

  • 03 Sty 2019

    Śnieg 0°C -3°C

  • 04 Sty 2019

    Pochmurno 2°C -2°C

Imieniny: Alfreda, Euzebiusza

INFO
AUTOPROMOCJA

Od 28 lutego do 29 marca 2019 r. w Oddziałach Regionalnych ARiMR można składać wnioski o przyznanie pomocy na "Restrukturyzację małych gospodarstw". Dotychczas przeprowadzone zostały trzy nabory wniosków o taką pomoc, w tym jeden dla rolników z trenów objętych afrykańskim pomorem świń.

 

fot. freeimages.com


WARUNKI PRZYZNAWANIA POMOCY:
Premia może zostać przyznana rolnikowi albo małżonkowi rolnika, który m.in.:
    • jest posiadaczem samoistnym lub zależnym:
        ◦ gospodarstwa rolnego, obejmującego co najmniej 1 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami, lub
        ◦ nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej,
    • w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi w celach zarobkowych, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb;
    • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie nieprzerwanie przez co najmniej 2 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadzi działalności potwierdzonej wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
    • nie prowadzi działalności w celach naukowo-badawczych;
    • jest pełnoletni w dniu złożenia wniosku;
    • przedłożył biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązał się do jego realizacji.

FORMA I WYSOKOŚĆ POMOCY:
Premia w wysokości 60 000 zł (jednak nie więcej niż równowartość 15 000 euro), płatna w II ratach:
    • I rata - 80% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 48 000 zł (wniosek o płatność I raty składa się w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
    • II rata - 20% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 12 000 zł (wniosek o płatność II raty składa się po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2023 r.).
Pomoc w tym zakresie przyznaje się na dane gospodarstwo tylko raz.
W przypadku małżonków premię przyznaje się wyłącznie jednemu z nich, co do którego współmałżonek wyraził pisemną zgodę, niezależnie od tego czy posiadają wspólne czy odrębne gospodarstwa rolne.

Premia przyznawana jest na operację:
    • obejmującą restrukturyzację gospodarstwa w zakresie produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie;
    • polegającej na:
        ◦ przeprowadzeniu inwestycji w środki trwałe oraz
        ◦ udziale w szkoleniach, lub
        ◦ korzystaniu z usług doradczych, lub
        ◦ udziale w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych,
        ◦ realizacji innych działań niezbędnych do przeprowadzenia restrukturyzacji gospodarstwa;
    • która ma na celu poprawę konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstwa oraz doprowadzi do wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa:
        ◦ do co najmniej 10 tys. euro,
        ◦ co najmniej o 20% w stosunku do wielkości wyjściowej; w szczególności w wyniku zmiany rodzaju prowadzonej produkcji rolnej.
Premia w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, przy czym inwestycje w środki trwałe muszą stanowić wartość równą co najmniej 80% kwoty pomocy.

Inwestycje w środki trwałe:
    • nie mogą być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
    • mogą dotyczyć zakupu wyłącznie nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia;
    • w przypadku inwestycji budowlanej, może być uwzględniona inwestycja, która będzie położona na gruntach stanowiących własność wnioskodawcy lub beneficjenta, przedmiot użytkowania wieczystego lub przedmiot dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego.

Pomoc nie może zostać przeznaczona na działalność w zakresie:
    • prowadzenia plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne,
    • prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, w tym hodowla zwierząt laboratoryjnych, hodowla ryb akwariowych, hodowla psów rasowych oraz hodowla kotów rasowych.

Kolejność przysługiwania pomocy zależy od sumy punktów przyznawanych według następujących kryteriów wyboru:
    • rodzaj planowanej produkcji (od 1 do 3 pkt);
    • kompleksowość biznesplanu (od 0,25 do 7 pkt);
    • wpływ na realizację celów przekrojowych (od 1 do 10 pkt);
    • docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa:
        ◦ powyżej 20 tys. euro – 5 pkt,
        ◦ 16 – 20 tys. euro – 4 pkt,
        ◦ 12 – 16 tys. euro – 2 pkt;
    • wiek wnioskodawcy – jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca nie ma więcej niż 40 lat – 1 pkt;
    • zmiana kierunku produkcji – 2 pkt;
    • podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika oraz nie prowadzenie działalności potwierdzonej wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy – 2 pkt.
Pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał minimum 7 punktów.

Decyzja o przyznaniu pomocy wydawana z zastrzeżeniem dopełnienia przez beneficjenta, w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji, następujących warunków:
    • rozpoczęcia realizacji biznesplanu;
    • rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji biznesplanu, chyba że beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowej, lub ewidencji przychodów i rozchodów prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów – o ile warunek ten nie był spełniony w dniu wydania decyzji o przyznaniu pomocy;
    • złożenia wniosku o płatność pierwszej raty pomocy.

Szczegółowe informacje na temat zasad i warunków ubiegania się o pomoc w ramach "Restrukturyzacji małych gospodarstw" dostępne są na portalu internetowym www. arimr.gov.pl, w punktach informacyjnych w biurach powiatowych, oddziałach regionalnych ARiMR oraz na Facebooku.

Cytat dnia

AUTOPROMOCJA